مقاومت ارگان های دولتی در مقابل واگذاری اراضی مازاد

ارگان های دولتی در مقابل واگذاری اراضی مازاد خود مقاومت می کنند!

در زمانی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، خیلی از دستگاه ها و ارگان های دولتی موظف به واگذاری اراضی مازاد خود به طرح نهضت ملی مسکن شده اند، هنوز هم خبری از اقدام آن ها نیست و در حقیقت سدی در برابر خانه سازی دولتی به وجود آورده اند.

به گزارش پرشین سازه، در حالی یک سال از آغاز طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال می گذرد که خیلی از ارگان های دولتی و سازمان های مختلف که وظیفه دارند زمین های مازاد خود را در اختیار این طرح قرار بدهند، هنوز هم امتناع کرده و در برابر قانون مقاومت از خود نشان می دهند.

بررسی ها نشان می دهد که خیلی از دستگاه و ارگان های دولتی و عمومی، زمین های مرغوب بسیاری دارند که از خدمات شهری لازم نیز برخوردار می باشند و برای ساخت مسکن ایده آل به حساب می آید. همچنین بیشتر این زمین ها به صورت بایر و بلااستفاده باقی مانده است. اما شرایط به نحوی پیش رفته است که تنها تعداد کمی از این ارگان های دولتی حاضر به معرفی زمین های مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن شده اند.

در میان تمام دستگاه های دولتی، به نظر می آید که تنها چند ارگان حاضر به تسلیم زمین های خود شده اند. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تا این لحظه، وزارت جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح، وزارت نفت و سازمان فنی و حرفه ای بخشی از زمین های مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده اند.

این وزارتخانه برای بار دیگر از تمامی دستگاه ها و ارگان های اجرایی کشور درخواست کرد که برای تامین مسکن کارکنان خود از این شیوه استفاده کنند.

دیدگاه ها غیرفعال است