قانون حبس ۵۱ ساله برای پلیس ها و کارمندان رشوه بگیر شهرداری

51 سال حبس برای پلیس های شهرداری که رشوه گرفته اند

یکی از اصلی ترین معضلات شهری، تخلف بازرسان و پلیس های ساختمانی است که بعضا رشوه می گیرند تا تخلفات ساختمانی را گزارش ندهند.

به گزارش پرشین سازه ، دادستانی شهریار برای برخی از این متخلفین شهرداری ، حکم های سنگینی صادر کرده است.

حمید عسکری پور ، دادستان شهریار در مورد تخلفات این نیروهای شهرداری چنین گفت: برای شش نفر از پلیس های ساختمانی شهرداری شهرستان شهریار به جرم ارتشاء و رشوه گیری ، حکم محکومیت ۵۱ ساله ی حبس ، ضبط اموال ، جزای نقدی و البته انفصال از مشاغل دولتی صادر شده است.

دادستانی شهریار در ادامه چنین بیان کرد: بعد از صدور حکم محکومیت شهردار شهریار و دیگر متهمان مربوط به پرونده ی شهرداری این شهر، چند روز پیش نیز برای شش نفر دیگر از کارمندان این شهرداری قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان صادر شد. این متهمان به عنوان پلیس ساختمانی فعالیت می کردند. قرار جلب به دادرسی این متهمین بعد از انجام یک سری تحقیقات اولیه و تعقیب آن ها صادر شده است.

حمید عسکری پور اظهار کرد: حکم صادر شده توسط دادگاه برای این متهمین ، شامل ۵۱ سال حبس ، ضبط اموال ، پرداخت جزای نقدی برابر با وجوه دریافت شده به عنوان رشوه و انفصال از مشاغل دولتی است.

در نهایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار تاکید نمود که حکم صادر شده ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های صالحه است.

دیدگاه ها غیرفعال است