فهرست کامل شهرهای دارای ظرفیت برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن، منتشر شد

فهرست کامل شهرهای دارای ظرفیت برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن، منتشر شد

متقاضیان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن مدت ها بود که در انتظار بازگشایی سامانه ثبت نام این طرح بودند. به گزارش پرشین سازه، معاونت مسکن و ساختمان، فهرست استان ها و شهرهایی که همچنان دارای ظرفیت ثبت نام در فاز هفتم طرح نهضت ملی مسکن هستند را اعلام کرد.

در اطلاعیه ی بعدی این معاونت، توضیحاتی در مورد نحوه ی ثبت نام درج شده است و چنین آمده است: با توجه به ثبت نام مرحله ی هفتم طرح مربوطه در شهرهایی که ظرفیت مازاد زمین، تامین شده است، به اطلاع تمامی کسانی که متقاضی ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن هستند، می رساند که فهرست استان ها و شهرهایی که همچنان ظرفیت ثبت نام دارند، در جدول زیر مندرج شده است. روشن و واضح است که در صورتی که زمین مورد نیاز در دیگر شهرها و استان های کشور تامین شود، این سامانه در باقی شهرها نیز بازگشایی خواهد شد و اسم شهرهای جدید نیز به این فهرست اضافه می گردد.

در ضمن، باید بدانید که تنها کسانی قادر به ثبت نام در این طرح هستند که سابقه سکونت لازم در شهر مربوطه را داشته باشند. در غیر این صورت، امکان ثبت نام برای آنان وجود نخواهد داشت.

 

استان

شهر محل سکونت

شهر محل تقاضا

ایلامدهلراندهلران
ایلاممهرانمهران
ایلامپهلهپهله
ایلامتوحیدتوحید
ایلاممورموریمورموری
ایلامموسیانموسیان
بوشهرامام حسنامام حسن
بوشهراهرماهرم
بوشهرآبپخشآبپخش
بوشهرآبدانآبدان
بوشهربادولهبادوله
بوشهربرازجانبرازجان
بوشهربردخونبردخون
بوشهربندر دیلمبندر دیلم
بوشهربندر ریگبندر ریگ
بوشهربندردیربندردیر
بوشهربندرکنگانبندرکنگان
بوشهربهارستانبهارستان
بوشهرتنگ ارمتنگ ارم
بوشهرجمجم
بوشهرچغادکچغادک
بوشهرخورموجخورموج
بوشهردوراهکدوراهک
بوشهرسعد آبادسعد آباد
بوشهرشنبهشنبه
بوشهربوشهر و شهر جدید عالیشهرشهر جدید عالیشهر
بوشهرعسلویه، نخل تقی و چاه مبارک و شهر جدید نایبندشهر جدید نایبند
تهرانتهرانشهر جدید ایوانکی
خراسان جنوبیزهانزهان
خراسان جنوبیدرحدرح
خراسان جنوبیگزیکگزیک
خراسان شمالیاسفرایناسفراین
خراسان شمالیایورایور
خراسان شمالیبجنوردبجنورد
خراسان شمالیتیتکانلوتیتکانلو
خراسان شمالیجاجرمجاجرم
خراسان شمالیدرقدرق
خراسان شمالیسنخواستسنخواست
خراسان شمالیشوقانشوقان
خراسان شمالیگرمهگرمه
خراسان شمالیشیروانشیروان
خراسان شمالیفاروجفاروج
خراسان شمالیقاضیقاضی
خراسان شمالیآشخانهآشخانه
خراسان شمالیرازراز
خراسان شمالیحصار گرمخانحصار گرمخان
خوزستانشهرهای استان خوزستان و شهر جدید رامینشهر جدید رامین
خوزستانشهرهای استان خوزستان و شهر جدید شیرین شهرشهر جدید شیرین شهر
سمنانسمنان، گرمسار و شهر جدید ایوانکیشهر جدید ایوانکی
سیستان وبلوچستانایرانشهرایرانشهر
سیستان وبلوچستانبمپوربمپور
سیستان وبلوچستانپیشینپیشین
سیستان وبلوچستانچابهارچابهار
سیستان وبلوچستانفنوجفنوج
سیستان وبلوچستانقصرقندقصرقند
سیستان وبلوچستانکنارککنارک
سیستان وبلوچستانگلمورتیگلمورتی
سیستان وبلوچستانمحمدانمحمدان
سیستان وبلوچستاننگورنگور
سیستان وبلوچستاندوست محمد، ادیمی، بنجار، محمدآباد و شهرهای شهرستان زابل، هیرمند، نیمروز و هامون زهک و شهر جدید رامشارشهر جدید رامشار
فارساردکاناردکان
فارسارسنجانارسنجان
فارساشکناناشکنان
فارساقلیداقلید
فارسایزدخواستایزدخواست
فارسآبادهآباده
فارسآباده طشکآباده طشک
فارسباب انارباب انار
فارسبواناتبوانات
فارسبهمنبهمن
فارسحاجی آبادحاجی آباد
فارسحسامیحسامی
فارسحسن ابادحسن اباد
فارسخاورانخاوران
فارسخوزیخوزی
فارسدارابداراب
فارسدبیراندبیران
فارسدژکرددژکرد
فارسرحمت آبادرحمت آباد
فارسسدهسده
فارسسعادت شهرسعادت شهر
فارسعلامرودشتعلامرودشت
فارسصغادصغاد
فارسفراشبندفراشبند
فارسقیرقیر
فارسکازرونکازرون
فارسگله دارگله دار
فارسکره ایکره ای
فارسوراویوراوی
فارسنی ریزنی ریز
کرمانباغینباغین
کرمانچترودچترود
کرمانشهدادشهداد
کرمانعنبرآبادعنبرآباد
کرمانقلعه گنجقلعه گنج
کرمانمنوجانمنوجان
کرمانبافتبافت
کرمانبرواتبروات
کرمانبهرمانبهرمان
کرمانجبالبارزجبالبارز
کرمانجیرفتجیرفت
کرماندرب بهشتدرب بهشت
کرماندهجدهج
کرمانرودباررودبار
کرمانفاریابفاریاب
کرمانگنبکیگنبکی
کرمانکهنوجکهنوج
کرمانریحان شهرریحان شهر
کرماننظام شهرنظام شهر
کرمانشاهقصرشیرینقصرشیرین
کهگیلویه وبویراحمدچرامچرام
کهگیلویه وبویراحمددوگنبداندوگنبدان
کهگیلویه وبویراحمددهدشتدهدشت
کهگیلویه وبویراحمدلیککلیکک
کهگیلویه وبویراحمدمارگونمارگون
گلستانبندرترکمنبندرترکمن
گلستانجلینجلین
گلستانکلالهکلاله
گلستانگرگانگرگان
گلستانگمیش تپهگمیش تپه
گلستانسیمین شهرسیمین شهر
گلستانقرققرق
گیلانمنجیلمنجیل
گیلانرستم آبادرستم آباد
لرستانالیگودرزالیگودرز
مرکزیشهرهای شهرستان اراک، دلیجان و محلات و شهر جدید امیرکبیرشهرجدید امیرکبیر
مرکزیشهرهای شهرستان اراک، شازند و خمین و شهر جدید مهاجرانشهرجدید مهاجران
هرمزگانابوموسیابوموسی
هرمزگانبالاشهربالاشهر
هرمزگانبستکبستک
هرمزگانبندرجاسکبندرجاسک
هرمزگانبندرعباسبندرعباس
هرمزگانبندرلنگهبندرلنگه
هرمزگانبندزرکبندزرک
هرمزگانبیکاءبیکاء
هرمزگانپارسیانپارسیان
هرمزگانپلپل
هرمزگانتیرورتیرور
هرمزگانجناحجناح
هرمزگانچارکچارک
هرمزگانحاجی ابادحاجی اباد
هرمزگاندشتیدشتی
هرمزگانرویدررویدر
هرمزگانزهوکیزهوکی
هرمزگانزیارت علیزیارت علی
هرمزگانسردشتسردشت
هرمزگانسرگزسرگز
هرمزگانسندرکسندرک
هرمزگانسیریکسیریک
هرمزگانفینفین
هرمزگانقلعه قاضیقلعه قاضی
هرمزگانکرگانکرگان
هرمزگانکنگکنگ
هرمزگانکوشکنارکوشکنار
هرمزگانکوهستککوهستک
هرمزگانکوهیچکوهیچ
هرمزگانگروکگروک
هرمزگانلمزانلمزان
هرمزگانلیردفلیردف
هرمزگانمینابمیناب
هرمزگانهرمزهرمز
هرمزگانهنگوئیههنگوئیه
هرمزگانشهرهای شهرستان بندرعباس و خمیر و شهر جدید علویشهر جدید علوی

 

دیدگاه ها غیرفعال است