سیاست های جدید شرکت عمران شهرهای جدید

سیاست های جدید شرکت عمران شهرهای جدید

چند سالی هست که شاهد ساخت و ساز و توسعه مسکن در شهرک های اطراف شهرهای بزرگ بوده ایم و به نظر می آید که سیاست اصلی شرکت عمران شهرهای جدید در شهرک سازی همین باشد.

به گزارش پرشین سازه ، این شرکت، به دنبال تحقق چند رویکرد اصلی خود در ایجاد شهرک ها می باشد. اما سوال اصلی این است که رویکردهای شرکت عمران شهرهای جدید چیست؟

در وهله ی اول این شرکت ، به دنبال تثبیت جایگاه شهرک ها در نظام سکونتگاهی است. همچنین این شرکت در پی ساخت شهرک های مختلف در اطراف شهرهای بزرگ در راستای حمایت از سیاست های توسعه مسکن است.

از اصلی ترین نتایج ایجاد شهرک ها در کشور که به طور جدی توسط شرکت عمران شهرهای جدید پیگیری می شود، هدایت ساخت و سازهای بی رویه از شهرهای بزرگ به اطراف است.

اما در این میان ، رویکرد و سیاست جدیدی در نحوه کار شرکت عمران شهرهای جدید دنبال می شود که در طول آن ، قرار به حمایت از حضور بخش خصوصی در ساخت شهرک های مسکونی است. در همین راستا ، کسانی که دارای زمین هستند برای ساخت شهرک به سامانه خدمات الکترونیک مراجعه کنند و درخواست تاسیس شهرک خصوصی ارائه کنند.

همچنین باید به یکی دیگر از سیاست های کلی شرکت عمران شهرهای جدید اشاره کنیم که در طول آن ، قرار است که مدیریت و کنترل فرآیند احداث شهرک های جدید در کشور ، یکپارچه شود و برنامه ریزی درستی برای آن صورت بگیرد.

همچنین از سامانه های مدیریت یکپارچه نیز در جهت الکترونیکی کردن این فرآیندها استفاده می شود.

دیدگاه ها غیرفعال است