تسهیلات پرداخت شده تنها برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کافیست

تسهیلات پرداخت شده، برای ساخت 200 هزار مسکن کافیست نه یک میلیون!

در طی چند روز اخیر، بانک عامل بخش مسکن خبرها و آمارهای جدیدی از خانه سازی دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه کرده است. این آمارها بدین شرح است: تا به این لحظه؛ ۸۰۵ هزار و ۷۶۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده اند. قرارداد تسهیلاتی که تا به این جا منعقد شده است، ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد و به مبلغ ۶۹ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش پرشین سازه ، کل مبلغی که به حساب سازندگان از محل تسهیلات و آورده ی متقاضیان واریز شده است، ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ، حدود ۳۰ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی بوده است. ۱۷ هزار و ۴۴ میلیارد تومان الباقی نیز از محل آورده ی متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.

آمارهایی که از سوی بانک عامل بخش مسکن اعلام شده است به خوبی مشخص می کند که وضعیت پیشرفت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در آینده چگونه خواهد بود.

اولین نکته ای که به خوبی مشخص است، آمارهای واقعی از روند پیشرفت این طرح می باشد. در واقع این اعداد و ارقام نشان می دهد که تسهیلات بانکی پرداخت شده برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کافیست. بنابراین به نظر می آید این تسهیلات به هیچ وجه کفاف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طول یک سال را نخواهد داد.

از آنجایی که بانک ها بیشترین سهم را در اجرای این طرح دارند و از سوی دیگر، سایر بانک ها هیچگونه آماری از خود منتشر نکرده اند، به نظر می آید که تعداد واحدهایی که در سال اول باید ساخته می شد، به یک پنجم تقلیل یافته است.

از طرف دیگر، تعداد متقاضیان این طرح نیز هنوز به یک میلیون نرسیده است. بر اساس آمارهای منتشر شده تا اینجای کار فقط ۸۰۰ هزار متقاضی برای این طرح ثبت نام کرده اند و حساب خود را نزد بانک مسکن باز کرده اند. این در حالیست که بیش از یک سال از آغاز ثبت نام برای این طرح می گذرد.

از سوی دیگر، وام هایی که پرداخت شده نیز تنها به اندازه ی یک چهارم متقاضیانی است که حساب باز کرده و آورده ی اولیه شان را نیز واریز نموده اند.

دیدگاه ها غیرفعال است